Integritetspolicy

 

Tullinge Hälsokälla AB har en integritetspolicy för att värna Din rätt till personlig integritet. I den här policyn beskriver vi hur vi hanterar personuppgifter som vi får del av när du kontaktat oss i egenskap av patient eller kund.

Tullinge Hälsokälla AB är personuppgiftsansvarig och har följande kontaktuppgifter:

Företagsnam: Tullinge Hälsokälla AB

Företagsnummer: 559345-7723

Besöksadress: Sadelmakarvägen 10, 14633, Tullinge

E-post: info@tullingehalsokalla.se

Telefon: 070-914 45 29

Information som Tullinge Hälsokälla AB samlar om dig

Tullinge Hälsokälla AB kan komma att samla in uppgifter av dig på olika sätt. Bland annat när du ger oss information om Dig själv via vår hemsida, när du fyller i en hälsodeklaration, när du skickar ett meddelande via e-post till oss eller när du ger oss läkarutlåtanden, röntgenbilder eller annan information om Din hälsa från andra vårdgivande verksamheter.

När du bokar in en behandling via vår hemsida hanteras Dina personuppgifter som du lämnar i samband med bokningen av oss eller av ett externt system. du har rätt att få vissa av Dina uppgifter raderade från systemet. Det är framförallt sådana uppgifter som inte hanteras med stöd i en rättslig förpliktelse. Om du vill ha hjälp att radera Dina personuppgifter så ber vi dig att kontakta oss, lämpligen via e-post.

Dina hälsouppgifter

När du utnyttjar våra vårdgivande tjänster, exempelvis en naprapatbehandling, kommer du att behöva ge oss information om Dina personuppgifter. Informationen om Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt lagar och föreskrifter om journalföring. Dina uppgifter hanteras alltså på samma sätt som när du besöker ett sjukhus eller en vårdcentral, det vill säga i enlighet med patientdatalagen och andra gällande lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Ändamål och lagliga grunder för hantering av dina personuppgifter

Tullinge Hälsokälla AB hanterar dina personuppgifter för att vi ska kunna utföra våra tjänster och upprätthålla en kontinuerlig kontakt med dig. När Tullinge Hälsokälla AB hanterar dina personuppgifter gör vi det med stöd i en av följande rättsliga grunder; avtal, lag eller föreskrift (rättslig förpliktelse), samtycke från patienter och andra människor vars personuppgifter hanteras av Tullinge Hälsokälla AB eller genom en intresseavvägning.

Exempelvis kan ekonomiska transaktioner innehålla personuppgifter, såsom inbetalningar och fakturor. Denna hantering lyder under bokföringslagen som också reglerar hur länge uppgifterna ska sparas.

Övriga områden som dina personuppgifter kan förekomma inom är till exempel beredskapsplaner för brand, nationella kvalitetsregister och uppgifter som används för att säkra Tullinge Hälsokälla ABs kvalitet.

Den rättsliga grunden intresseavvägning innebär att Tullinge Hälsokälla AB får behandla personuppgifter utan samtycke från dig, men endast i vissa fall. Bara om Tullinge Hälsokälla AB intressen väger tyngre än dina och behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet kan en intresseavvägning användas.

Med vem vi delar dina personuppgifter

Tullinge Hälsokälla AB kan komma att dela dina personuppgifter med våra biträden, (tjänsteleverantörer) när det krävs för att vi ska kunna tillhandahålla Dig våra tjänster. Tullinge Hälsokälla AB ser till att det finns särskilda personuppgiftsbiträdesavtal med våra biträden som garanterar att GDPR med den kompletterande lagstiftningen i Sverige följs även av våra biträden. Personuppgifter som överförs till våra biträden får endast användas för att biträdet ska kunna utföra sina uppgifter och inget annat.

Uppgifter om din hälsa och den vård du får hanteras i enlighet med patientdatalagen och andra tillämpliga lagar och föreskrifter som gäller på hälso- och sjukvårdsområdet.

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till dig eller de parter som av legala skäl behöver dem, till exempel en myndighet, en kommun eller ett landsting. Skulle du komma till oss i ett försäkringsärende kommer vi också behöva vidareförmedla relevanta uppgifter till ditt försäkringsbolag så att de kan fullgöra sina plikter gentemot Dig. Varje organisation vi lämnar ut uppgifter till ansvarar för att förvalta dina personuppgifter säkert och enligt GDPR och övrig kompletterande lagstiftning i Sverige.

Dina rättigheter

Du har en rätt att begära upplysningar om vilka uppgifter Tullinge Hälsokälla AB har om dig. Du har rätt att få tillgång till, rätta, begränsa behandlingen av eller invända mot hanteringen av Dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter ber vi dig att kontakta oss, företrädesvis via e-post, eller om det rör sig om känsliga personuppgifter genom att du bokar tid för ett personligt besök.

Avseende hantering av personuppgifter som grundar sig på ditt samtycke kan denna hantering avslutas genom återkallelse av samtycket. Tullinge Hälsokälla AB kan dock genom en annan laglig grund, intresseavvägning, ändå komma att skicka ut nyhetsbrev via e-post till dig med allmänna råd till nytta för din hälsa eller för att erbjuda dig förmånliga villkor. du kan när som helst avstå från att ta emot nyhetsbrev eller liknande genom att avprenumerera på nyhetsbrevet.

Du har rätt att begära information om personuppgifter som hanteras om dig i elektronisk form.

Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Är du missnöjd med hur Tullinge Hälsokälla AB  har hanterat dina personuppgifter, har du rätt att anmäla detta till datainspektionen som är tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor.

Hantering av personuppgifter i e-post

E-post innehåller nästan alltid personuppgifter. Det betyder att GDPR gäller för e-post, precis som för all annan personuppgiftsbehandling. E-post innebär i princip alltid en behandling av personuppgifter. Själva e-postadressen i sig är oftast en personuppgift och all annan information i meddelandet som kan kopplas till en enskild person är också personuppgifter.

När Tullinge Hälsokälla AB får inkommande e-post, oftast med för oss okänt innehåll, hanteras den med stöd av en intresseavvägning och det berättigade intresse som Tullinge Hälsokälla AB har av att ta hand om och behandla personuppgifter i inkommande e-postmeddelanden.

När e-posten väl är mottagen beror det på innehållet om och hur länge Tullinge Hälsokälla AB sparar ditt meddelande. När vi läst ditt e-postmeddelande bedömer vi hur personuppgifterna ska behandlas och vilket rättsligt stöd som finns för en fortsatt behandling. Personuppgifter som Tullinge Hälsokälla AB får behandla vidare till exempel i vårt patientsystem överför vi dit och sedan raderar vi ditt e-postmeddelande. Vi raderar alltid alla känsliga uppgifter om dig som du har skickat till vår e-postadress eller våra medarbetares respektive e-postadress.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas så länge det finns ett skäl eller ändamål kopplat till den lagliga grund med vilken Tullinge Hälsokälla AB har samlat dina personuppgifter. De lagliga grunderna återfinns i den här integritetspolicyn, i GDPR och i andra gällande lagar i Sverige.

Cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator i syfte att förbättra upplevelsen och förenkla användandet av hemsidan. Genom att använda hemsidan samtycker du till detta. Om du inte vill tillåta cookies kan du välja att ändra inställningarna i din webbläsare så att de inte accepteras. Vissa funktioner på webbplatsen kan påverkas om inte cookies tillåts.

Uppdateringar av denna integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna policy. Den senaste versionen kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida.